FotoIgrzyska – Międzynarodowe Igrzyska Fotograficzne

Konkurs fotograficzny „Foto Igrzyska – Międzynarodowe Igrzyska Fotograficzne” Regulamin konkursu II edycja (2008/2009) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Cel Celem konkursu jest wszechstronna prezentacja fotografii i stymulacja osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych w szerokim zakresie tematyki. 1.2. Regulamin Konkurs fotograficzny „Foto Igrzyska – Międzynarodowe Igrzyska Fotograficzne jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Organizatorzy Organizatorami konkursu są: – Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne w Koszalinie – Firma TechMat Koszalin 2. Zasady konkursu 2.1. Uczestnicy Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców. 2.2. Tematy Prace na konkurs będą przyjmowane w następujących tematach: – obok nas – człowiek – czarno-białe – mój świat – podróże – życie na ziemi – świat w kolorach – ulubione fotografie oraz ewentualne tematy dodatkowe, które mogą być ogłoszone w trakcie trwania konkursu, nie później jednak niż na 3 miesiące przed planowanym terminem zakończenia konkursu. 2.3. Terminy Prace na konkurs we wszystkich dostępnych tematach można zgłaszać do dnia, w którym upływa termin zgłaszania prac w wybranym temacie. Terminy zgłaszania prac w poszczególnych tematach są następujące: – Obok nas – zgłaszanie do 2008-10-05 – Człowiek – zgłaszanie do 2008-11-02 – Czarno-białe – zgłaszanie do 2008-11-30 – Mój Świat – zgłaszanie do 2009-01-04 – Podróże – zgłaszanie do 2009-02-01 – Życie na ziemi – zgłaszanie do 2009-03-01 – Świat w kolorach – zgłaszanie do 2009-04-05 – Ulubione fotografie – zgłaszanie do 2009-05-03 Wyniki konkursu w poszczególnych grupach tematycznych będą publikowane w nieprzekraczalnych terminach: – Obok nas – zgłaszanie do 2008-10-28 – Człowiek – zgłaszanie do 2008-11-28 – Czarno-białe – zgłaszanie do 2008-12-28 – Mój Świat – zgłaszanie do 2009-01-28 – Podróże – zgłaszanie do 2009-02-28 – Życie na ziemi – zgłaszanie do 2009-03-28 – Świat w kolorach – zgłaszanie do 2009-04-28 – Ulubione fotografie – zgłaszanie do 2009-05-28 – publikacja wyników końcowych z uwzględnieniem wszystkich tematycznych wyników składowych do 07.06.2009 2.4. Zgłaszanie zdjęć Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fotoigrzyska.pl w zakładce „Zgłoś pracę”. Parametry fotografii: – max. szerokość: 1000 pix – max. wysokość: 1000 pix – max. objętość pliku: 350 kB – format pliku: .jpg Zdjęcia nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie. Każdy z autorów może nadesłać dowolną liczbę zdjęć na dowolną ilość tematów. Zgłoszenie każdego zdjęcia wymaga podania niepowtarzalnego Kodu Zgłoszenia. Aby uzyskać Kod Zgłoszenia należy wysłać wiadomość SMS o treści AP.igrzyska na numer 72068. W ciągu 3 minut zwrotnie zostanie przesłana wiadomość z Kodem Zgłoszenia, który należy wprowadzić w odpowiednią rubrykę formularza. Koszt wysłania SMS-a na numer 72068 to 2 PLN netto (2,44 PLN brutto). Zgłoszenie zdjęcia do konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych wprowadzanych do formularzy zgłoszeniowych podczas rejestracji autora i zgłaszania prac. 2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców Oceny zdjęć dokonają niezależnie akredytowani jurorzy. Na ocenę końcową fotografii w 6 podstawowych kategoriach tematycznych składać się będzie suma punktów otrzymanych przez fotografię od wszystkich niezależnych jurorów. Każdy z niezależnych jurorów wybierze 50 fotografii z pośród nadesłanych na dany temat i przyzna wybranym fotografiom punkty zgodnie z punktacją jak poniżej: Miejsce Punkty 1 1000 2 900 3 800 4 750 5 700 6 660 7 620 8 580 9 540 10 500 Miejsce Punkty 11 470 12 440 13 410 14 380 15 350 16 330 17 310 18 290 19 270 20 250 Miejsce Punkty 21 230 22 210 23 190 24 170 25 150 26 140 27 130 28 120 29 110 30 100 Miejsce Punkty 31 90 32 80 33 70 34 60 35 55 36 50 37 45 38 40 39 35 40 30 Miejsce Punkty 41 25 42 21 43 17 44 13 45 10 46 7 47 5 48 3 49 2 50 1 W każdym z tematów wymienionych w punkcie 2.2. nagrodzone zostaną 3 fotografie, które zdobędą najwięcej punktów. Po zakończeniu wszystkich podstawowych edycji tematycznych z pośród biorących udział w konkursie fotografów wybrany zostanie MISTRZ FOTOGRAFII. MISTRZEM FOTOGRAFII zostanie fotograf, który w podstawowych edycjach tematycznych zgromadzi za swoje fotografie największą liczbę punktów, przy czym z każdej edycji tematycznej brana będzie pod uwagę tylko jedna fotografia autora – ta, która w danej edycji zdobyła najwięcej punktów. W przypadku gdy kilka fotografii lub fotografów zdobędzie identyczną liczbę punktow, o ostatecznej kolejności zdecydują Organizatorzy. 2.6. Deklaracje Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym: – jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu – przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. 2.7. Nagrody – więcej o nagrodach, fotografie nagród z zakładce „NAGRODY” W konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepsze fotografie we wszystkich tematach oraz nagrody główne, dla najlepszych fotografów biorące pod uwagę całokształt zgłoszonych przez jednego autora fotografii, w sposób następujący: Najlepsza Fotografia : w każdym z tematów: I miejsce, II miejsce, III miejsce Najlepszy Fotograf: Mistrz Fotografii I Wicemistrz Fotografii II Wicemistrz Fotografii Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych. 2.8. Jury Oceny prac będą dokonywali akredytowani przez Organizatorów jurorzy z Polski i innych krajów. Każdy z jurorów wyda własny, niezależny od innych werdykt. Werdykt jurora jest ostateczny i niepodważalny. 3. Postanowienia końcowe 3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna. Uczestnikowi, którego fotografia została usunięta z konkursu nie przysługuje zwrot opłaty za zgłoszenie zdjęcia. 3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej. 3.3. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania. 3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 3.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 3.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.